IKÄÄNTYVIEN MÄÄRÄ NOUSEE voimakkaasti suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään. Tärkeää sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta on, että itse kukin voisi elää pitkään omassa kodissaan ja hankkia tarvitsemansa palvelut omin avuin.

Läheskään aina tämä ei onnistu siinä asunnossa, jossa on eletty eläkeikään saakka. Siksi tarvitaan lisää sellaisia esteettömiä ja laadukkaita koteja ja asumisenmuotoja, joihin palveluiden tuominen on oikeasti mahdollista, jos niitä jossain vaiheessa tarvitaan. Asuntojen tulisi olla lähellä peruspalveluja ja mahdollistaa yhteistoiminta muiden samassa elämäntilanteessa olevien kesken eli yhteisöllisyys. Asumisen suunnittelulla ja hyvällä toimintamallilla pystytään myös ylläpitämään ikääntyvien toimintakykyä ja näin siirtämään tai vähentämään palvelutarvetta tai jopa poistamaan se.

JYVÄSKYLÄSSÄ on aktiivisten eläkeläisten toimesta käynnistetty alkuvuodesta 2012 asumisoikeusyhdistyksen toiminta. Ensimmäisen asumisoikeustalon (Huhtasuon Ilona 1) rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2013 ja se oli muuttovalmiina lokakuussa 2014. Toisen talon (Huhtasuon Ilona 2) rakentaminen käynnistyi kesällä 2014 ja kolmannen (Kuokkalan Ilona) rakentaminen alkaa kesällä 2015. Tarkoituksena on edistää 60 vuotta täyttäneiden Jyväskylän seudun asukkaiden edellytyksiä monipuoliseen ja virikkeelliseen elämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen tukemalla heidän mahdollisuuttaan asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään

infotilaisuus

YHDISTYS ON voittoa tavoittelematon ja se on hakeutunut yleishyödylliseksi yhteisöksi. Tällä perusteella sen on mahdollista saada parhaat mahdolliset valtion tuet, jotta yhdistyksen tarjoamat asumisratkaisut olisivat edullisia. Jaso toteuttaa asumisoikeusasuntoja hyvien, monipuolisten palvelujen lähellä.

ASUKKAIDEN yhteistoiminta toteutuu taloihin rakennettavissa yhteistiloissa ja myös toiminnanohjauksena, joka toteutuu asukkaiden sitä tarvitessa. Asukkaiden mahdollinen toimintakyvyn heikkeneminen huomioidaan rakenteellisin ratkaisuin. Jason talot eivät ole palvelutaloja, niissä ei ole hoitohenkilökuntaa. Ne ovat senioritaloja, joissa työskentelee toiminnanohjaaja, jolta asukkaat saavat ohjausta, neuvoja ja tukea. Toiminnanohjaaja koordinoi toimintaa ja tukee asukkaita monenlaisissa arjen elämään liittyvissä asioissa.

Laadukkaiden asuntojen ja aktivoivan toimintamallin toivotaan houkuttelevan seniori-ikäisiä varautumaan asumiseen ja ikääntymiseen hyvissä ajoin. Oikea aikaisuus on tärkeä asia – sen avulla asunnosta ehtii tehdä itselleen kodin ja ympäristö sosiaalisine suhteineen ehtii tulla tutuksi ja turvalliseksi, jos elinpiiri jossain vaiheessa kapenisi.

TOIMINTAA OHJAA laki asumisoikeusyhdistyksistä. Sen mukaisesti jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus tulla yhdistyksen jäseneksi ja toisaalta yhdistyksen jäseniä ovat kaikki yhdistyksen hallitsemissa taloissa asumisoikeuden omaavat henkilöt. Asumisoikeus asunnon hallintamuotona, on koettu ikääntyvien parissa mieleisenä. Siinä 15 %:n oma osuudella pääsee kiinni omaan uuteen asuntoon ja sen jälkeen voi vuosien varrella kertynyttä asuntovarallisuutta jäädä käytettäväksi erilaisten hyvinvointia lisäävien asioiden ja palveluiden hankkimiseen.

JASO TEKEE yhteistyötä Jyväskylän seudulla toimivien eläkeläisten yhteisöjen sekä vanhusjärjestöjen kanssa. Näissä järjestöissä toimimalla ihmiset ovat jo oppineet yhdessä toimimisen merkityksen ja heidän kokemuksiaan voidaan hyödyntää asumisratkaisuja ja yhteisiä tiloja taloihin suunniteltaessa. Oikein toteutettuna tämä asumismuoto tuo hyvän vaihtoehdon ikääntyvien asumisratkaisuihin ja on edullinen myös kuntien kannalta.

Jason talon rakennuselementit