JASO 2017 -2021

PERUSTEHTÄVÄ

Jaso toteuttaa yhteisöllistä senioriasumista tavoitellen esimerkillisiä asumisratkaisuja sekä vanhenevan väestön että yhteiskunnan kannalta ja korostaa varttuneiden osallisuutta. Asuinympäristöjä, asuntoja ja asumisen arkea kehitetään asukastoimintaa ja naapuriapua korostaen. Asukastyytyväisyyteen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuteen panostetaan. Huomiota kiinnitetään vapaaehtoistyön arvostukseen ja merkitykseen

VISIO 2021

Jason ikääntyvien toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä yhteisöllisiä asun-toja on strategiakauden lopulla yhteensä 400 – 500. Kohteita Jasolla on 6-7, niistä osa on Jyväskylän kaupungin aluekeskuksissa ja uusimmat ydin-keskustan läheisyydessä. Jason asunnoissa asukkaat voivat viettää turvallista elämää mahdollisimman pitkään. Asuntoihin voidaan tuoda toiminta-kyvyn heikkenemisen myötä eri toimijoiden tuottamia palveluita aina kotisairaala toimintaan saakka.

STRATEGIAN NÄKÖKULMAT

Määrälliset tavoitteet ja asukasnäkökulma
Asukashallintoalueet:
Huhtasuo (2014-2015) 80 asuntoa
Kuokkala (2016) 53 asuntoa
Palokka (2017-2018) 52 asuntoa
Vaajakoski (2018) 94
Laukaa (2019) 45 asuntoa
Kangas (2020 / 2021) noin 50 asuntoa

Kun on saavutettu 400 – 500 asunnon volyymi, pidetään taukoa ja tarkastellaan jatkosuunnitelmia, joihin vaikuttavat mm. rahoitus- ja tonttiasiat. Tonttien saatavuudessa on vaikeuksia juuri siellä, missä kysyntää on eniten. Laajentumisessa on syytä tiedostaa myös mahdolliset riskit ja talou-delliset uhkakuvat.

Yhteisöllistä senioriasumista
Asukastoiminnan tavoitteet:
Asukastoiminta on Jason toimintamallin kulmakivi, jonka perustana on yh-teisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Tämän mahdollistavat viihtyisät yhteiset tilat ja toimintaa koordinoiva toiminnanohjaaja. Taloissa vallitsee keskinäisen avun ilmapiiri ja naapuriapu. Asukastoiminnalla ylläpidetään ja edistetään asukkaiden omatoimisuutta ja aktiivisuutta.

Asukkaat ovat mukana jo rakentamisen aikana, jolloin he sitoutuvat toimintaan ja kotiutuminen on helpompaa. Toiminta on asukaslähtöistä ja siinä hyödynnetään asukkaiden osaamista. Toiminnanohjauksen tehtävä on innostaa toimintaan ja koordinoida sitä.

Asukastyytyväisyyteen ja vaikutusmahdollisuuksiin panostetaan. Asukastoimintaa toteutetaan positiivisen tekemisen kautta. Asukastoimintaan kuuluu myös erilaiset ristiriitatilanteet, joiden syntymiseen varaudutaan ja kehitetään tilanteisiin ratkaisukeinoja yhdessä asukkaitten kanssa.

Toimenpiteet 2017 – 2021
Vuosittain toteutetaan asukastyytyväisyyskyselyt, joiden tulokset analy-soidaan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Järjestetään säännölliset tuumaustuokiot, joissa käsitellään ajankohtaisia asukastoimintaan liittyviä asioita.
Yhteisten juhlien, retkien ja tapahtumien kautta luodaan ja vahvistetaan yhteisöjen yhteishenkeä. Panostetaan sekä arjesta selviytymiseen, että hyvinvointiin ja hoivaan kuuluviin palveluihin.

Henkilöstönäkökulma

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Asukastoiminnanohjauksessa tarvitaan toiminnanohjaaja 150-160 asun-toa kohden, jos yksi talo ja 130-140 asuntoa kohden, jos kaksi taloa hoidettavana.

Kun asukastoiminnassa on useampi ohjaaja, voidaan heille jakaa erilaisia asumiseen liittyviä vastuualueita, jotka koskevat kaikkia asukashallintoalueita.

Hallinto, markkinointi ja yhdistyksen muu toiminta vaatii 2 työntekijää asuntojen määrän noustessa 400 asuntoon.
Talousjohtaminen, isännöinti, kirjanpito hoidetaan toistaiseksi ostopalveluna. Strategiakauden aikana selvitetään mahdollisuus näiden toimintojen järjestämiseksi omana toimintana.

Talousnäkökulma

Yhdistyksen tulopohja rakentuu pääosin seuraavista osa-alueista: asukastoiminnan ja hallinnon tuotot sekä asuntojen vaihdoista tulevat tuotot, jäsenmaksut ja tuotot uusien asuntojen markkinoinnista.

Yhdistyksen vuosittaiset perusmenot muodostuvat henkilöstökuluista, toimitilakuluista, markkinoinnista, ostopalveluista (mm. taloushallinto, kirjanpito) ja muista toimintakuluista.

Yhdistyksen taloustilanteen tulee saavuttaa strategiakaudella sellainen taso, että rakentamisen tuomien markkinointituottojen päätyttyä turvataan riit-tävä henkilöstö niin asukastoimintaan kuin hallintoon. Näin kyetään ylläpitämään laadukas toiminnan taso ja pystytään toteuttamaan toiminnassa sen keskeisiä kulmakiviä.

Selvitetään mahdollisuudet lisärahoituksen saamiseen, erityisesti toiminnan kehittämiseen hankerahoituksen kautta.

Yhteiskunnallinen näkökulma

Jatkamme toimintatapamme ja asumisenmallimme kehittämistä ja esittelyä valtakunnallisesti ja paikallisesti. Jyväskylän kaupungille ehdotamme yhteistyötä liittyen ikääntyvän väestön asumisen kehittämiseen. Samalla haluamme osallistua yhdyskuntasuunnitteluun varttuneen väestön näkökulmaa korostaen.

Yhdistys seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Vuoden 2019 alusta sote-palvelujen järjestäminen on siirtymässä maakunnille ja kunnille jää kuntalaisten hyvinvoinnista ja esimerkiksi vanhusten asumisoloista huolehtiminen. Yhdistys haluaa lisätä ymmärrystä ikääntyneiden asumisen ja elinympäristön merkityksestä ja laadusta sekä maakunta- että kuntatasolla.

Yhdistyksen pyrkimyksenä on, että Ilona-talot voivat avautua ympäristöönsä, niin että toiminta hyödyttää ympäristöä ja vastaavasti ympäristö hyödyttää Ilona-taloja.

Yhdistyksen hallituksen sitoutunut ja innovatiivinen työskentely on turvattava tulevaisuudessakin.

Prosessit ja rakennenäkökulma

Jason organisaatio ja tehtäväjako vastuualueineen kuvataan siten, että toiminta sujuu jouhevasti ja vastuullisesti ja jokainen toimijataho sen sisäistää.

Asukashallintoalueiden asukastoimikuntien työskentelyä tuetaan ja yhteistyötä hallintoalueiden välillä lisätään.

Keski-Suomen Jaso Asunnot Oy on yhdistyksen omistama yhtiö, joka tukee Jason toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista rakennuttamisen ja rahoituksen osalta. Omistuspohjan laajentaminen ja strategisten kumppanuuksien hakeminen ovat suunnitelmakaudella tarkoituksenmukaista. Yhdistyksen puitteissa luotua varttuneiden asumisen toimintamallia voidaan toteuttaa myös yhtiön toimesta.